OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 27 Listopada 2018: Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3 z dnia 22.10.2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 3 z dnia 22.10.2018

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i termo modernizacyjne wraz z wymianą oświetlenia hali magazynowo-biurowej przy ul. Składowej 8 w Kole, związanego z realizacją projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej”, w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiamy o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 22.10.2018 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 26.11.2018 r., przez firmę:

MK STELLA Marek Konrad 62-600 Koło ul. Południowa 37.
Oferta uzyskała 100 Punktów.

Dane zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"TRANS-KOL" Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
REGON: 310075587
NIP: 6660002095
e-mail:

Do pobrania:
Oryginał zawiadomienia.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster