OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 12 Lipca 2018: Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia całości, lub części warsztatu...

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 2 z dnia 29.05.2018 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wyposażenie linii warsztatowej obsługi serwisowej samochodów, związanego z realizacją projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej”, w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 29.05.2018 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, w tym:

CZĘŚĆ I zapytania: 2 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 04.07.2018 r. przez firmę:

HURTOWNIA WIĘCŁAW-WIŚNIEWSKI S.C. 42-100 Kłobuck ul. Wieluńska 14
Oferta uzyskała 81,91 punktów.

CZĘŚĆ II zapytania: 1 oferta złożona w dniu 04.07.2018 r. przez firmę:

ATLAS COPCO Polska Sp. z o.o. 02-484 Warszawa ul. Badylarska 25 i jej oferta została uznana jako najkorzystniejsza.
Oferta uzyskała 100 punktów.

Osoba do kontaktu:
Bogdan Szamer - dyrektor
tel. +48 693 699 493
e-mail:

Do pobrania:
Oryginał zawiadomienia.


































Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster