OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 12 Lipca 2018: Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na kompleksowe wykonanie prac remontowo budowlanych i termoizolacyjnych...

Zawiadomienie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1 z dnia 30.05.2018 r.

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i termo modernizacyjne hali warsztatowej serwisu samochodowego przy ul Toruńskiej 186 w Kole, związanego z realizacją projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej”, w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020; zawiadamiam o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 30.05.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną w dniu 04.07.2018 r., przez firmę:

MK STELLA Marek Konrad 62-600 Koło ul. Południowa 37.
Oferta uzyskała 100 Punktów.

Osoba do kontaktu:
Bogdan Szamer - dyrektor
tel. +48 693 699 493
e-mail:

Do pobrania:
Oryginał zawiadomienia.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster