OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 13 Marca 2019: zapytanie ofertowe nr 4 na roboty budowlane - kompleksowe wykonanie prac remontowo - budowlanych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "TRANS-KOL" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej" zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane - kompleksowe wykonanie prac remontowo - budowlanych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

Opis zadania
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne poprzez poniesienie wydatku o nazwie "Zakup i montaż instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych".
Na dwóch termo modernizowanych obiektach przemysłowo-usługowych firmy PHU TRANS-KOL Zenon Sobczak 62-600 Koło ul. Toruńska 186 zgodnie z analizą audytu efektywności energetycznej zaleca się wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 35 kWp każda (łącznie minimum 70 kWp).
Instalacje wykonane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych:

  1. Hala warsztatowo - magazynowa przy ul. Toruńskiej 186 (wysokość 6 metrów) = instalacja o mocy ok. 35 kWp produkująca rocznie minimum 32 300 kWh energii elektrycznej (Współrzędne geograf.: 52°12'47" Północ / 18°36'58" Wschód)
    Termin wykonania: do 10 grudnia 2019 r.
  2. Hala magazynowo - biurowa przy ul. Składowej 8 (wysokość 8 metrów) = instalacja o mocy ok. 35 kWp produkująca rocznie minimum 32 400 kWh (Współrzędne geograf.: 52°24'19" Północ / 16°54'50" Wschód)
    Termin wykonania: do 10 grudnia 2019 r.
Łączna produkcja energii elektrycznej obu instalacji ma wynieść 64 700 kWh (zgodnie z obliczeniami w aplikacji "Photovoltaic Geographical Infomation System" udostępnionej przez Komisję Europejską.

Przed wykonaniem instalacji konieczne jest przedstawienie ogólnego projektu technicznego.

Kod i przedmiot zamówienia:
Kod CPV: 09009309309 i 09009309310
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacje na zasadzie Generalnego Wykonawcy.
Zakup i kompleksowe wykonanie oraz montaż dwóch instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych OZE / Fotowoltaika.
Dwie instalacje fotowoltaiczne po ok. 35 kWp każda. Łączna moc minimum 70 kWp i łącznej produkcji rocznej minimum 64 700 kWh.
Z okresem gwarancji na panele fotowoltaiczne minimum 20 lat.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - specyfikacja techniczna.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa o godz. 1200 w dniu 15.04.2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie i nie zawierające odpowiedniej gwarancji na panele fotowoltaiczne zostaną odrzucone.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Szczegóły całego ogłoszenia, przedsięwzięcia i dokumenty niezbędne przy opracowywaniu i złożeniu oferty przedstawiono w załącznikach do tego ogłoszenia.

Oferty należy składać mailowo na adres: lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOL” Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

Kontakt z koordynatorem projektu:
Bogdan Szamer
e-mail:
tel.: 693 699 493

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 4:
   - załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
   - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
   - załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
   - załącznik nr 4 - oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia
2. AUDYT efektywności energetyczny OZE
3. Obliczenia do projektu
5. Rysunki:
Koło ul. Toruńska 186: rzut parteru, przekrój A-A, rzut poddasza,
Koło ul. Sładowa 8: rzut piętra, przekrój A-A, przekrój B-B.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster