OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 22 Października 2018: zapytanie ofertowe nr 3 na kompleksowe wykonanie prac remontowo - budowlanych i termoizolacyjnych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "TRANS-KOL" Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej" zapraszamy do składania ofert na kompleksowe wykonanie prac remontowo - budowlanych i termoizolacyjnych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

Cel zamówienia
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego TRANS-KOL Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Zapytanie ofertowe nr 3 jest udostępnione w Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i termomodernizacyjne na zasadzie Generalnego Wykonawcy:

Kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku magazynowo-biurowego (ul. Składowa 8, 62-600 Koło) obejmująca zrealizowanie zalecanego zakresu termomodernizacji: dach; ściany; stolarka okienno-drzwiowa; instalacja grzewcza C.O. i CWU. oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego polegająca na wymianie opraw i źródeł światła.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - specyfikacja techniczna.

I. Termin wykonania i realizacji zamówienia:   do 15.12.2019 r.

II. Termin składania ofert:   upływa o godz.1500 dnia 26.11. 2018 r.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Oferty należy składać tylko za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazane poniżej dane zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOL” Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
e-mail:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Bogdan Szamer
tel.:                     +48 693 699 493
e-mail:    

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 3:
   - załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna
   - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
   - załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
   - załącznik nr 4 - oświadczenie o zdolności do realizacji zamówienia
2. AUDYT energetyczny
3. KOSZTORYS - obmiar
4. EKSPERTYZA budowlana
5. Rysunki: rzut parteru, rzut piętra, przekrój A-A, przekrój B-B, przekrój C-C.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster