OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 29 Maja 2018: zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia całości, lub części warsztatu...

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wyposażenia całości lub części warsztatu:
Część I. Dostawę, montaż i instalację wraz ze szkoleniem personelu następujących urządzeń: podnośników samochodowych, wyważarki kół do samochodów osobowych, montażownicy opon do samochodów osobowych, wyważarki kół do samochodów ciężarowych, montażownicy opon do samochodów ciężarowych.
Część II. Dostawę, montaż i instalację wraz ze szkoleniem personelu: sprężarki śrubowej.

Cel zamówienia
W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej”.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Część I. Dostawa, montaż i instalację wraz ze szkoleniem personelu:

 • a.) podnośnika samochodowego – 2 szt.
  Kod CPV: 42410000-0 - Podnośnik samochodowy
 • b. ) wyważarki kół dla samochodów osobowych – 1 szt.
  Kod CPV: 42900000-5 - Wyważarka
 • c.) montażownicy opon dla samochodów osobowych – 1 szt.
  Kod CPV: 42900000-5 - Montażownica
 • d.) wyważarki kół dla samochodów ciężarowych – 1 szt.
  Kod CPV: 42900000-5 - Wyważarka
 • e.) montażownicy opon dla samochodów ciężarowych – 1 szt.
  Kod CPV: 42900000-5 - Montażownica
Część II. Dostawę, montaż i instalację
 • sprężarki śrubowej, wraz ze szkoleniem personelu – 1 szt.
  Kod CPV: 42120000-0 - Sprężarka śrubowa
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części zamówienia w konfiguracji zależnej od możliwości wykonawczych oferenta. Oferta na część I musi obejmować cały jej zakres. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Miejsce i sposób składania ofert
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOL” Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
Oferty należy składać mailowo na adres: szamer@trans-kol.com, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście pod wskazanym wyżej adresem z dopiskiem „Bogdan Szamer”. W przypadku chęci złożenia oferty osobiście, ofertę należy dostarczyć w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00 – 15.00 Oferent który złoży ofertę osobiście w sekretariacie, otrzyma potwierdzenie wpływu oferty z adnotacją o dacie i godzinie wpływu oferty.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Termin składania ofert
do dnia 04-07-2018.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia następującego po upływie terminu składania ofert. Realizacja od 16.07.2018 r. do 20.08. 2018 r

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Bogdan Szamer - dyrektor
tel. +48 693 699 493
e-mail:

Załączniki:
Szczegółowa specyfikacja zapytania ofertowego.
Specyfikacja techniczna - załacznik nr 1.
Formularz ofertowy - załacznik nr 2.
Oświadczenie - załacznik nr 3.
Oświadczenie - załacznik nr 4.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster