OGŁOSZENIA

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

Ogłoszenie / Zapytanie - 30 Maja 2018: Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie prac remontowo budowlanych i termoizolacyjnych...

W związku z realizacją w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej” zapraszamy do składania ofert na kompleksowe wykonanie prac remontowo – budowlanych i termoizolacyjnych na zasadzie Generalnego Wykonawcy.

Cel zamówienia
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „TRANS-KOL” Zenon Sobczak poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zasadzie Generalnego Wykonawcy:
a) kompleksowe wykonanie termomodernizacji budynku magazynowo – warsztatowego (ul. Toruńska 186, 62-600 Koło) obejmująca zrealizowanie zalecanego zakresu termomodernizacji: dach; ściany; stolarka okienno-drzwiowa; instalacja grzewcza C.O. i CWU.
b) wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego polegająca na wymianie opraw i źródeł światła.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – specyfikacja techniczna.

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać mailowo na adres: szamer@trans-kol.com, za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Bogdan Szamer" bądź osobiście pod adresem:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOL” Zenon Sobczak
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

W przypadku chęci złożenia oferty osobiście, ofertę należy dostarczyć w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8:00 - 15:00. Oferent, który złoży ofertę osobiście w sekretariacie, otrzyma potwierdzenie wpływu oferty z adnotacją o dacie i godzinie wpływu oferty.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa o godz.15:00 dnia 04.07.2018 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Od 16.07.2018 do 15.05.2019.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Bogdan Szamer - dyrektor
tel. +48 693 699 493
e-mail:

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 1.
Specyfikacja techniczna - załacznik nr 1.
Formularz ofertowy - załacznik nr 2.
Oświadczenie o braku powiązań - załacznik nr 3.
Oświadczenie o zdolności realizacji zamówienia - załacznik nr 4.
Przekrój A-A.
Rzut poddasza.
Rzut parteru.
Kosztorys z przedmiarem i charakterystyką obiektu.
Ekspertyza budowlana obiektu.


Powrót do listy ogłoszeń
P.H.U. TRANS-KOL
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
tel. (063) 261-94-81

Copyright © 2008-2021 TRANS-KOL - webmaster